Navigatie overslaan Sitemap bekijken

Camping, restaurant en pensionreglement Geldig voor de camping "Zur schönen Aussicht" in Mettingen, incl. het bijbehorende restaurant "Bergziege" en pension (vanaf 15.10.2022).

1. Kamperen op dit terrein is alleen toegestaan aan vakantiegangers die zich bij de receptie hebben aangemeld en het bijbehorende overnachtingstarief hebben betaald en aan huurders van percelen (zogenaamde jaarplaatsen).

2. Een kopie van het kentekenbewijs van de caravan/camper en het geldige keuringsbewijs van de gasinstallatie moeten bij het sluiten van het contract of binnen 14 dagen worden overgelegd.

3. Een huurcontract wordt toegekend aan de in het contract genoemde personen, mits zij permanent met de huurder in een huiselijke kring leven en de leeftijd van 21 jaar niet hebben overschreden.

4. De volledige standplaatsvergoeding moet vóór 31 mei van het lopende kalenderjaar worden betaald. Bij betaling in termijnen of te late betaling is tevens een toeslag voor te late betaling van € 100,00 voor het lopende jaar verschuldigd.

5. In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst, hetzij door opzegging of uitzetting door de verhuurder, hetzij door opzegging door de huurder om een reden waarvoor de verhuurder niet verantwoordelijk is, bestaat er geen recht op terugbetaling van de voor het huurjaar betaalde huur.

6. Een tweede caravan op het gehuurde perceel is niet toegestaan.

7. Het opzetten van huistenten op de standplaatsen is verboden. Een uitzondering hierop is het opzetten van kleine tenten die alleen geschikt zijn om te slapen voor personen die uitdrukkelijk in het contract zijn opgenomen.

8. Het aantal personen dat gebruik maakt van een jaarplaats is beperkt tot 5. Voor gezinnen met meer personen betaalt elke extra persoon een toeslag van 100,00 euro per jaar.

9. Kampeerders (vakantiegangers en huurders) mogen alleen gebruik maken van de plaatsen die hun door de verhuurder zijn toegewezen. Een wijziging is alleen toegestaan met toestemming van de verhuurder.

10. In het geval van caravans en stacaravans is een verandering van standplaats naar een andere persoon niet toegestaan. Het veld moet dan netjes en schoon worden achtergelaten. De kosten hiervoor worden gedragen door de huurders of alle andere personen die in het huurcontract worden genoemd. De opzegging van de standplaats moet 3 maanden voor het einde van het contract gebeuren.

11. Kinderen en jongeren mogen alleen onder begeleiding van een ouder of voogd of een persoon met gelijke status (als omschreven in §1, lid 4, van de Jeugdbeschermingswet) op kamp.

12. Iedere gebruiker van het kampeerterrein dient zich zodanig te gedragen dat de openbare veiligheid en orde niet worden verstoord.

13. De verhuurder behoudt zich het domicilierecht voor op het terrein, in het restaurant en in het gastenverblijf.

14. Binnenkomst in de faciliteit en het gastenverblijf

 • Het is onbevoegden in het algemeen verboden de camping en de gastenkamers te betreden.
 • Bezoekers mogen het kampeerterrein alleen betreden als zij zich bij de exploitant/verhuurder van het kampeerterrein hebben aangemeld of zijn geregistreerd.
 • Onbevoegden op het campingterrein of in de gastenkamers of Tiny-appartementen worden van de camping verwijderd en gerapporteerd.

15. Pensioen

 • Roken is niet toegestaan in het gastenverblijf. Alle Tiny flats en gastenkamers zijn niet-rokers flats en niet-rokers kamers.
 • Het verblijf in de kamers en in de Tiny flats is alleen toegestaan voor de personen die ze gehuurd hebben. Als u dit niet doet, wordt u opnieuw in rekening gebracht.

16. Het van tijd tot tijd gewijzigde reglement wordt automatisch onderdeel van het camping-, restaurant- en pensionreglement.

 • Zo moeten alle personen op het terrein, in het restaurant en in het pension: I. zich houden aan de daarin vastgestelde regels voor het betreden van het terrein, enz. en II. zich houden aan de daarin vastgestelde regels voor hygiëne en afstanden, enz.
 • Overtredingen hebben tot gevolg dat de personen van het campingterrein of het restaurant of pension worden verwijderd.

Bezoekers

17. Bezoekerstarieven en maximum aantal bezoekers

 • Bezoekers die personen op de betreffende gehuurde plaatsen bezoeken, mogen het terrein alleen betreden op de daarvoor bestemde paden en alleen met voorafgaande toestemming van de verhuurder. Daartoe dient ongevraagd en ongeacht de bezetting van de inschrijving een bezoekersvergoeding overeenkomstig de desbetreffende geldige tarieflijst te worden betaald alvorens het kampeerterrein te betreden.
 • Onder bezoekers vallen ook de kinderen van de huurder die na het sluiten van de overeenkomst de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of die een eigen huishouding hebben gevoerd. Voor bezoekersvoertuigen moet het in de aankondiging vermelde tarief worden betaald. Zo nodig kunnen de voertuigen na overleg met de verhuurder naar de camping worden gebracht. In de regel mag het aantal bezoekers niet meer dan 4 personen bedragen, tenzij andere voorschriften minder personen toestaan.
 • Personen die niet uitdrukkelijk zijn ingeschreven in de huurovereenkomst hebben geen recht op vrije toegang tot het recreatiegebied. Als bezoekers langer dan 22.00 uur in het recreatieverblijf verblijven, moeten vanaf dat moment de geldende overnachtingstarieven worden betaald.
 • Onderverhuur is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder. Voor de duur van de onderhuur is de huurder van de standplaats aansprakelijk voor de personen en hun bezoekers.
 • Spelen op het campingterrein is alleen toegestaan voor zover intimidatie / schade aan andere personen / eigendommen is uitgesloten.
 • De voorzieningen en toiletten moeten door de gebruikers te allen tijde schoon en in perfecte staat worden gehouden. Graffiti op de muren en deuren is verboden, evenals het aanbrengen van reclameslogans enz. Roken is verboden voor en in het washuis. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen de toiletten en wasruimtes alleen gebruiken onder begeleiding van hun ouders of wettelijke voogden. Wassen en afwassen mag alleen in de daarvoor bestemde ruimten. Het gebruik van warm water in de wasgelegenheden is niet toegestaan.
 • Elke huurder is aansprakelijk voor schade die door hemzelf, zijn familieleden of bezoekers wordt veroorzaakt. Ouders of wettelijke voogden of personen die hen begeleiden zijn aansprakelijk voor hun kinderen of de aan hen toevertrouwde kinderen.
 • Hawking binnen de omheinde campingzone of elke vorm van handel, reclamedemonstratie (kopen/verkopen) en commerciële activiteit is verboden. Het is ook niet toegestaan eten en drinken mee te nemen buiten de eigen consumptie van de camping.
 • De verhuurder behoudt zich het recht voor om in noodgevallen tijdens de vakantieperiode ongebruikte jaarplaatsen ter beschikking te stellen aan transitreizigers.
 • Het toegangshek van de camping moet gesloten blijven.

18. Ontwerp en onderhoud van het gehuurde gebied

 • De respectieve parkeerplaatsen moeten in goede staat worden gehouden.
 • Het aanbrengen van vaste installaties door het slaan van palen is niet toegestaan (bijvoorbeeld slagbomen, hekken, plastic muren, andere visuele bescherming, vaste luifels, enz.)
 • De aanleg van nieuwe toegangswegen of de verbreding van bestaande toegangswegen is verboden.
 • Het leggen van water- en elektriciteitsleidingen is alleen toegestaan aan de verhuurder.
 • Bij het verlaten van de standplaats aan het einde van het seizoen moet elke huurder zijn standplaats schoonmaken en opruimen.
 • Tijdens de winterperiode mogen er geen voorwerpen die kunnen rondvliegen in de wind op het veld worden achtergelaten.

19. Afvalscheiding / milieubescherming

 • Verpakkingen, zogenaamde "recyclebare materialen" (plastic en metaal) → gele afvalcontainers
 • Glas → moet worden gedeponeerd in de glasbakken buiten de camping.
 • Papier, karton, dozen en tijdschriften → Papieren container
 • Restjes, groente- en fruitafval ("keukenafval") en restafval → zwarte afvalcontainer. Maar geen grofvuil, gevaarlijk afval of elektronisch afval!
 • Grofvuil, speciaal afval en elektrische apparaten → Kringloopcentrum Mettingen
 • Bladeren, gras en takken → voor compostering op de daarvoor bestemde plaats (niet in de vuilcontainers!). Er mogen geen voorwerpen zoals schroot, grofvuil, speciaal afval of elektrisch afval enz. bij de vuilcontainers worden gedeponeerd.
 • Chemische toiletten mogen alleen worden gebruikt met sanitaire preparaten die niet schadelijk zijn voor het water en het RAL-milieukeurmerk nr. 84 dragen.
 • Legen van chemische toiletten en vuil water → in de daarvoor bestemde wasbakken bij de wasplaatsen
 • Voorwerpen zoals flessen, blikjes, afval enz. mogen niet op het aangrenzende terrein worden gegooid.
 • Afwassen, wassen en reinigen van het lichaam is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde voorzieningen.
 • Auto's wassen of voertuigen repareren is niet toegestaan op de camping.
 • Peuken van sigaretten, sigaren of cigarillo's enz. moeten op correcte wijze worden verwijderd (d.w.z. niet zomaar ergens worden weggegooid of "gedropt").

20. Planten en dieren

 • De gazons moeten tijdens het seizoen in een verzorgde staat worden gehouden, d.w.z. gemaaid en vrij van bladeren; sproeien van het gazon is verboden. Indien het gazon niet wordt gemaaid, zal de verhuurder dit op kosten van de huurder laten doen.
 • Beschadiging of vernietiging van deze planten leidt tot onmiddellijke beëindiging. De huurder is aansprakelijk voor de veroorzaakte schade en draagt de kosten voor nieuwe installaties en/of andere compenserende maatregelen. Hetzelfde geldt voor opzettelijk beschadigde planten, vooral jonge of pas geplante bomen.
 • Het zetten van mollenvallen is verboden.

21. Rijden op de camping

 • De camping mag alleen betreden worden door voertuigen op de aangegeven paden en stapvoets (3 km/u). Onnodig rijden op de camping moet worden vermeden. Het gehuurde terrein moet rechtstreeks worden benaderd. Draaien op andere terreinen is verboden.
 • Van 22.00 - 07.30 uur is rijden op de gehele camping verboden.
 • De verhuurder behoudt zich het recht voor uitzonderingen te maken: Bij slechte weersomstandigheden, bijv. in het voor- of najaar, is toegang tot de camping alleen mogelijk op afspraak.

22. Parkeren en stallen van motorvoertuigen

 • Op het door hem/haar gehuurde terrein mag één voertuig van de pachter worden geparkeerd.
 • Tweede voertuigen moeten worden goedgekeurd en betaald en mogen alleen worden geparkeerd op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Ongebruikte standplaatsen voor tenten en caravans mogen niet worden geblokkeerd door geparkeerde voertuigen. Bij niet-naleving brengt de verhuurder een dagtarief voor de vakantiegangers in rekening (2 personen, 1 voertuig en caravan of de respectieve geldige minimumhuurprijs van de geblokkeerde standplaats).

23. Stroomaansluiting

 • Alle stroomaansluitingen zijn gezekerd tot 10 ampère (ongeveer 2000 watt). Het is verboden elektrische kachels, kookplaten, enz. aan te sluiten.
 • Als voedingskabels mogen alleen kabels worden gebruikt met het opschrift RNF H07.
 • Stroomuitval moet onmiddellijk worden gemeld of, in geval van nachtelijke gebeurtenissen, uiterlijk de volgende ochtend.
 • Indien de veroorzaker kan worden geïdentificeerd, heeft de verhuurder het recht een onkostenvergoeding in rekening te brengen.

24. Het houden van huisdieren is niet toegestaan!

25. Gebruik van het zwembad

 • Zwemmen is toegestaan van 8.00 tot 20.00 uur.
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen in het zwembad. Kinderen tot 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene zwemmen.
 • Wil je met je baby of peuter zwemmen in ons buiten- of binnenbad, dan is een zwemluier of zwemluierbroekje noodzakelijk. Als exploitant van het zwembad eisen wij dat een baby of peuter in het water een zwemluier of zwemluier draagt. Voorkomen moet worden dat uitwerpselen en dus bacteriën, ziektekiemen en vooral vaste stoffen in het water terechtkomen.
 • Iedere bader moet zich onmiddellijk voor het baden douchen.
 • Het gebruik van douchegel of haarshampoo in de douche, direct bij het zwembad, is niet toegestaan.
 • Alleen opblaasbare waterballen en zwembanden zijn toegestaan in het zwembad.
 • Alle meegebrachte voorwerpen moeten onmiddellijk na het baden worden teruggebracht.
 • Eten en drinken in het zwembad is verboden.
 • Als u zich vlak voor het zwemmen met lotion insmeert, is dat alleen maar schadelijk voor het milieu. Als u zich met lotion hebt ingesmeerd, ga dan niet zwemmen voordat u 30 minuten hebt gezwommen.
 • Zwemkleding: Alleen zwemkleding, bikini's en zwembroeken die als zodanig herkenbaar zijn, zijn toegestaan. Ze moeten vooral nauwsluitend zijn; zwemmen met T-shirts en ondergoed e.d. is niet toegestaan.

26. Stille tijden, voorkomen van lawaai

 • Radio-, televisie- en muziekapparatuur alsmede muziekinstrumenten e.d. mogen slechts in zoverre worden gebruikt dat andere personen niet worden gestoord.
 • Elk onnodig lawaai is verboden tussen 22.00-08.00 uur.
 • Het knippen van eigen heggen en het maaien van gazons op het perceel mag alleen plaatsvinden tussen 09.00 -18.00 uur. Maaien op zon- en feestdagen is niet toegestaan.

27. Bescherming tegen brand

 • Open vuur, bijvoorbeeld in vuurschalen en kolenbarbecues, is op de camping niet toegestaan. De kookruimten moeten tijdens het gebruik voortdurend worden bewaakt zodat er geen brandgevaar kan ontstaan.
 • Het afsteken van vuurwerk en vreugdevuren is in het algemeen verboden.
 • Bij het opzetten van caravans, campers en tenten moet een veiligheidsafstand van ca. 5 m tot de buurcaravan e.d. in acht worden genomen.
 • De gaskachels van de caravans en voortenten moeten regelmatig (momenteel om de twee jaar) worden gecontroleerd door een gasdeskundige die de goede werking ervan moet bevestigen. De huurder moet dit certificaat op verzoek aan de verhuurder overleggen.

Overtredingen van dit camping-, restaurant- en pensionreglement leiden tot onmiddellijke beëindiging.

De verhuurder heeft te allen tijde recht op inzage in het desbetreffende geldende provinciale campingreglement. Het gedetailleerde campingreglement in de huurovereenkomst voor de jaarplaatsen blijft eveneens van kracht.

De verhuurder behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit campingreglement en deze zullen worden aangekondigd op het mededelingenbord en op internet op www.camping-schoene-aussicht.de. Het contract en het campingreglement zijn met onmiddellijke ingang van kracht en worden door alle huurders van een standplaats aanvaard als onderdeel van de standplaatsovereenkomst bij de ondertekening van het huurcontract of de reservering van een standplaats.

Wij verwijzen ook naar onze bestaande regelgeving inzake gegevensbescherming. U kunt het vinden op onze website www.camping-schoene-aussicht.de. Met de ondertekening van het standplaatscontract of de reservering van een standplaats aanvaardt u tegelijkertijd de verordening inzake gegevensbescherming.

Mettingen, 15.10.10.2022
De verhuurder

Terug naar boven